About Us

บริษัท จีเนียส อินโนเวชั่น จำกัด
MAKE INSPIRE BY INNOVATION

 บริษัท จีเนียส อินโนเวชั่น จำกัด เป็นผู้สรรหานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบครบวงจรแก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โดยพร้อมดูแลตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนาจัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ต่างๆ เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน ต้นทุน และ บุคคลากร ให้ธุรกิจลูกค้าก่าวสู่ความทันสมัย ตลอดจนให้บริการและฝึกอบรม ถ่ายทอดวิธีการและขั้นตอนการใช้งานให้แก่บุคลากรในองค์กร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันที

          นอกจากนี้ เรายังให้เน้นบริการหลังการขายซ่อมบำรุง โดยเตรียมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านไว้คอยบริการช่วยเหลือ สนับสนุนและเดินเคียงคู่ธุรกิจของลูกค้าให้สามารถก้าวไปสู่เทคโนโลยีอันทันสมัยด้วยความมั่นคงและมั่นใจตลอดเวลา

520
ลูกค้าพึงพอใจ
359
ลูกค้าชื่นชอบ
1234
ลูกค้าประสบความสําเร็จ
366
ลดการทำงานของลูกค้า

Sample Project

Finger Scan 70%
Card Reader 90%
PVC Card 80%
ID Card Printer 96%